Om u nog persoonlijker te kunnen bedienen is onze showroom op afspraak te bezoeken. Graag contactname via mail. Wij bellen u spoedig op.

Snelzoeken:


SLUIT HET ZOEKVENSTER
 

Algemene voorwaarden

1. De koper wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en ondertekening van de bestelbon.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relatie tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moeten om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en zal slechts eenmalig gelden.

3. De koper wordt eigenaar van de door de verkoper geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden vóór algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de verkochte goederen. Indien de koper in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot vervreemding aan een derde overgaat, dan gaan in toepassing van art. 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van de algehele betaling door de koper.

4. De koopwaren worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in de magazijnen van de verkoper en de koper dient de verkochte koopwaar zelf af te halen in de magazijnen van de verkoper tenzij anders overeengekomen.

5. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de koper, zelfs indien deze handelingen geschieden op het initiatief van de verkoper met zijn vervoermiddel door zijn aangestelde en/of uitvoeringsagent.

6. De goederen worden steeds vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper. Bij elke ondertekening van een bestelbon en plaatsen van een order zal er een voorschot dienen te worden betaald van 30% van de verkoopprijs. Zonder ontvangst van dit voorschot kunnen de koopwaar niet worden afgehaald door de koper dan wel geleverd door de verkoper.

7. Bij elke verbreking, opzegging of annulering van een bestelling of contract heeft de verkoper recht op een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van het opvorderen van een hogere schadevergoeding zo de door de verkoper geleden schade hoger is dan het forfaitair minimum van 30%. In dit geval zal dan ook het door de koper reeds betaalde voorschot definitief en van rechtswege vervallen ten voordele van de verkoper.

8. De in ontvangst name van de goederen dekt alle zichtbare gebreken van de koopwaar. Zichtbare beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Bij weigering door de koper van het ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de koper binnen de 24 uur vanaf de aanbieding van de leveringsbon.

9. Alle klachten dienen met aangetekend schrijven binnen de acht dagen na datum van de levering in het bezit te zijn van de verkoper en voldoende gemotiveerd.

10. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk mits aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven dat ter kennis wordt gebracht aan de verkoper binnen de acht dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.

11. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn alle facturen van de verkoper contant, netto en zonder korting betaalbaar, uiterlijk op de aangegeven vervaldag, op het adres van de maatschappelijk zetel van de verkoper en op het door de verkoper aangewezen bankrekeningnummer.

12. Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven gericht aan de verkoper. Bij gebreke hieraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

13. In geval van een niet-tijdige betaling, zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.

14. De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven en binden de verkoper niet, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de levering van essentieel en bindend belang is.

15. Laattijdige levering geeft behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst geen aanleiding tot weigering van de koopwaar door de koper, noch tot het recht van de koper om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

16. Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting waartoe de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomsten en prestaties aanleiding kunnen geven zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUGGE (België) bevoegd.